Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Veiligheidscentrum Noord (VCN) te Stadskanaal

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Veiligheidscentrum Noord (VCN)en een opdrachtgever waarop Veiligheidscentrum Noord (VCN) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk door Veiligheidscentrum Noord (VCN) zijn bevestigd. Veiligheidscentrum Noord (VCN) wordt hierna aangeduid als leverancier, de wederpartij als opdrachtgever.

Artikel 2. Offertes.
2.1 De door leverancier gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2.2 Leverancier is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk aan leverancier binnen 30 dagen wordt bevestigd, dan wel met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. Overigens is leverancier slechts aan door opdrachtgever gegeven opdracht gebonden, nadat de opdracht door leverancier schriftelijk is bevestigd.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.
3.1 Leverancier zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorden te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 Opdrachtgever is jegens leverancier gehouden de lokalen en terreinen waar de overeengekomen werkzaamheden worden verricht, alsmede de daarbij gebezigde door de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen, zoals werktuigen en gereedschappen, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden,
alsmede zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs nodig is te voorkómen dat leverancier en door hem ingezette personen in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Indien opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt is hij jegens leverancier en de door leverancier ingezette personen gehouden tot vergoeding van alle schade door leverancier en de door leverancier ingezette personen dientengevolge bij de uitvoering van de overeenkomst geleden, tenzij opdrachtgever bewijst dat die schade in belangrijke mate het gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier c.q. de betreffende door leverancier ingezette personen. Indien de door leverancier ingezette personen, ten gevolge van het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door opdrachtgever, bij de uitvoering van de overeenkomst zodanig letsel hebben opgelopen dat daarvan de dood het gevolg is, is opdrachtgever jegens nabestaanden als gesteld in artikel 6:108 B.W. verplicht tot vergoeding van de schade door het derven van levensonderhoud als gesteld in voornoemd artikel.
3.7 Opdrachtgever zal leverancier vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden verband houdende met de niet-nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen van opdrachtgever.
3.8 Opdrachtgever zal tijdens de looptijd van de met leverancier gesloten overeenkomst en gedurende een jaar na het einde daarvan geen werknemers van leverancier in dienst nemen, tenzij leverancier hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn.
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst.
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zulle partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal op drachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding.
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom.
7.1 Onverminderd het bepaalde in art. 6 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt leverancier zich alle rechten van intellectuele eigendom voor, waaronder rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door leverancier verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
7.3 Leverancier behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging en Annulering.
8.1 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door partijen te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. Partijen dienen ingeval van opzegging een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
8.2 Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan, worden na het verstrijken van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode als waarvoor zij werden aangegaan. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, bij aangetekende brief, opzeggen tegen het einde van iedere contractperiode met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
8.3 Annulering van opdrachten door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de aanvangsdatum: 30% van het totaalbedrag
 • bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de aanvangsdatum: 80% van het totaalbedrag
 • bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum: 100% van het totaalbedrag

8.4 Bij verhindering van een deelnemer, in geval van een cursus, biedt leverancier de opdrachtgever de mogelijkheid om een vervangende deelnemer op te geven.
8.5 Indien leverancier genoodzaakt is de cursus te annuleren, dient leverancier de opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Ontbinding; opschorting.
9.1 De vorderingen van leverancier op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • indien leverancier opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever;
 • Indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In de genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door leverancier geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan leverancier toekomende rechten.

9.2 Het gestelde in lid 1 van dit artikel is, voor zover betrekking hebbend op het recht van leverancier de overeenkomst te ontbinden, niet van toepassing, indien de tekortkomingen van opdrachtgever gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen.
10.1 Klachten over de ingevolge de gesloten overeenkomst te verrichten werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen één maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan leverancier.
10.2 Als een klacht gegrond is, zal leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten als overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever vóór het alsnog verrichten van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van art.13 van deze voorwaarden (aansprakelijkheid).

Artikel 11. Betaling; honorarium, tarieven.
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van leverancier.
Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft
plaatsgevonden is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente+1%.
11.2 Opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door leverancier wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
11.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.4 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
11.5 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
11.6 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief 19 % BTW.
11.7 Leverancier is gerechtigd het door opdrachtgever verschuldigde periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11.8 Indien leverancier met opdrachtgever een vast honorarium of tarief overeenkomt is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Leverancier mag stijgingen in het honorarium of tarief doorberekenen.
Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Leverancier herziet zijn tarieven in beginsel jaarlijks per 1 januari, alsmede bij eventuele tussentijdse algemene loonsverhogingen, bijvoorbeeld ingevolge een CAO- of overheidsmaatregel.
11.9 Het recht van leverancier tot verhoging van het honorarium of tarief ontstaat eerst nadat 3 maanden na de datum waarop leverancier met opdrachtgever de betreffende overeenkomst heeft gesloten zijn verstreken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 12. Incassokosten.
12.1 Indien opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Leverancier zal daarbij hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor advocatendeclaraties. Indien leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. Indien leverancier een advocaat heeft ingeschakeld, zal opdrachtgever de door die advocaat aan leverancier in rekening gebrachte bedragen aan leverancier dienen te betalen.
12.2 Opdrachtgever is jegens leverancier de door leverancier gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien leverancier en opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemenen voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gedaan, waarbij opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
13.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van leverancier.
13.2 Voor zover de schade door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.
13.3 Indien de schade niet door zijn verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is indien op het bepaalde in het vorige lid geen beroep kan worden gedaan, de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag waarop leverancier ingevolge de overeenkomst jegens opdrachtgever aanspraak heeft. Bij opdrachten met een langere of onbepaalde looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden door opdrachtgever aan leverancier verschuldigde (gedeelte van het ) honorarium.
13.4 Onverminderd het gestelde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel geldt dat leverancier niet aansprakelijk is:

 1. voor gevolgschade;
 2.  indien leverancier niet binnen 30 werkdagen nadat de opdrachtgever van de
  schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen daarvan schriftelijk door opdrachtgever op de hoogte is gesteld;
 3. indien en voor zover de schade is gedekt door een door opdrachtgever gesloten verzekering.

13.5 Elke aansprakelijkheid van leverancier vervalt na verloop van 1 jaar na de tekortkoming van leverancier die tot de schade heeft geleid.
13.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten of anderen die in opdracht voor hem werken.

Artikel 14. Vrijwaring.
14.1 Opdrachtgever vrijwaart leverancier terzake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voorzover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien leverancier zich tegenover die derden op de beperkingen/ uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolgde deze voorwaarden zou kunnen beroepen.
14.2 Onder derden als bedoeld in lid 1 worden mede begrepen personeel in dienst van opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
14.3 Opdrachtgever is gehouden, indien hij door derden wordt aangesproken terzake van schade waarvoor opdrachtgever en/of derden mogelijkerwijs leverancier (mede) aansprakelijk zal/zullen stellen. Leverancier dient daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
14.4 Het regelen van de schade in een dergelijk geval door opdrachtgever zal slechts plaatsvinden in overleg met leverancier ( die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens leverancier.

Artikel 15. Overmacht.
15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van leverancier opgeschort.
15.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming onmogelijke maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van leverancier; wilde of politieke stakingen in het bedrijf van leverancier; een algemeen gebrek aan het voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij derden waarvan leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
15.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.5 Indien leverancier bij het in-/optreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschilbeslechting.
16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en leverancier, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Groningen.
16.2 Leverancier blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht.
17.1 Op elke aanbieding en elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijzigingen van de voorwaarden.
18.1 Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
18.2 Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 19. Vertaling van voorwaarden.
19.1 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven de vertalingen hiervan.

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.